31/03/2016 | 10:59:03

Văn bản pháp luật

Luật Minh Gia - Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.

Thông báo 21/2017/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 21/2017/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Bờ Biển Ngà theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 25/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Lào do Bộ ngoại giao ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 25/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Lào do Bộ ngoại giao ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 28/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Hoa

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 28/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Hoa theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 38/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định "Chương trình hợp tác tài chính V" giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V)

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 38/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định "Chương trình hợp tác tài chính V" giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 44/2017/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 44/2017/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Du lịch 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Du lịch 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo: