31/03/2016 | 10:59:03

Hướng dẫn 01/HD-SXD thông báo khởi công khi xây dựng công trình xây dựng, báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng, báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Hướng dẫn 01/HD-SXD thông báo khởi công khi xây dựng công trình xây dựng, báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng, báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/HD-SXD

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/CP;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND Tỉnh: Số 26/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 167/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Sở Xây dựng hướng dẫn thông báo khởi công khi xây dựng công trình xây dựng, báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng, báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Văn bản này hướng dẫn chủ đầu tư đối với mọi nguồn vốn về thông báo khởi công xây dựng công trình, báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng; hướng dẫn báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng; hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận báo cáo.

2. Một số cụm từ trong hướng dẫn được quy định như sau:

- Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

+ Sở Công Thương quản lý các công trình xây dựng công nghiệp, công trình đường dây tải điện, trạm biến áp (trừ công trình vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp trong khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao).

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các công trình thủy lợi, đê điều, nông nghiệp, lâm nghiệp; công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn.

+ Sở Giao thông Vận tải quản lý các công trình xây dựng giao thông (trừ công trình giao thông đô thị).

- Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố quản lý công trình xây dựng thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, cấp nước sinh hoạt nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn; Phòng Công thương các huyện, phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố quản lý các công trình còn lại.

3. Quy định về thông báo khởi công xây dựng công trình

3.1 Trước khi khởi công xây dựng công trình, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Thông báo khởi công xây dựng công trình (theo mẫu phụ lục 1) cho các cơ quan sau:

- UBND cấp xã nơi xây dựng công trình;

- Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện;

- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng công trình.

3.2 Cơ quan tiếp nhận thông báo khởi công có trách nhiệm vào sổ (theo mẫu tại phụ lục 2) để theo dõi và báo cáo định kỳ cơ quan quản lý nhà nước cấp trên theo quy định.

4. Quy định về báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

4.1 Định kỳ hàng năm (trước 05/12), khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng và khi có yêu cầu đột xuất thì Chủ đầu tư lập báo cáo (theo mẫu tại phụ lục 3) gửi Sở Xây dựng và một trong các cơ quan sau:

+ Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với công trình chuyên ngành quản lý;

+ Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao (trừ công trình đường dây tải điện, trạm biến áp).

+ Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; các công trình nhà ở riêng lẻ; các công trình xây dựng khác trên địa bàn cấp huyện có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thì báo cáo gửi phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện.

4.2 Cơ quan quản lý nhà nước nêu trên nhận báo cáo và gửi phiếu tiếp nhận (theo mẫu tại phụ lục 4) cho chủ đầu tư qua đường bưu điện trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo.

5. Quy định về báo cáo nhanh sự cố công trình

5.1 Khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, Chủ đầu tư đối với công trình đang thi công, Chủ sở hữu hoặc Chủ quản lý đối với công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác có trách nhiệm lập báo cáo nhanh sự cố công trình (theo mẫu tại phụ lục 5) và gửi tới UBND tỉnh, Sở Xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nêu ở mục 4.1 trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố. Đối với sự cố cấp I và sự cố cấp II (theo phân cấp sự cố tại Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng), báo cáo còn phải gửi Bộ Xây dựng.

5.2 Cơ quan tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng gửi phiếu tiếp nhận, có trách nhiệm hướng dẫn hoặc tổ chức giám định để xác định nguyên nhân sự cố. Phiếu tiếp nhận (theo mẫu tại phụ lục 4) gửi trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo.

Trên đây là hướng dẫn thông báo khởi công khi xây dựng công trình xây dựng, báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng, báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND cấp huyện;
- Sở QLCTXD chuyên ngành;
- Ban QL các KCN tỉnh;
- Phòng công thương, Phòng Quản lý đô thị, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế
(hướng dẫn các Chủ đầu tư trên địa bàn);
- Giám đốc Sở;
- Các phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- L­ưu: VT, QLCL, NVH (45).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Tài

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- UBND xã (phường)......................................
- (Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện)...........
- (Cơ quan cấp giấy phép)...............................

 

1. Tên chủ đầu tư:...............................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:................................

- Số điện thoại:...................................

- Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước):........

2. Tên công trình.........................................................................

- Địa điểm xây dựng:...........................

- Thuộc dự án nhóm......, tổng mức đầu tư:........................đồng

- Diện tích xây dựng:........m2

- Tổng diện tích sàn:.........m2

- Số tầng:..............................

3. Tên nhà thầu thi công:........................................................................................

4. Hình thức quản lý dự án (Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):..............................................................................................

5. Hình thức giám sát thi công (Chủ đầu tư trực tiếp giám sát hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):.....................................................................................................

6. Giấy phép xây dựng số:................/GPXD ngày .........tháng..........năm............

do..............................................................cấp

4. Ngày khởi công:..................................................................................................

5. Dự kiến ngày hoàn thành:.................................................................................

(Chủ đầu tư) xin báo ..........................................................để biết và theo dõi.

 

 

.........., ngày...... tháng…....năm........

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)

 

 


PHỤ LỤC 2

(Kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh)

(Tên cơ quan)………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN .......

(Từ ngày..... tháng ... năm 20.. đến ngày... tháng... năm 20...)

TT

Tên công trình/Địa điểm xây dựng

Dự án thuộc nhóm/Tổng vốn đầu tư

Tên Chủ đầu tư/ Cấp quyết định đầu tư

Diện tích XD/ Tổng diện tích sàn/ Số tầng

Tên nhà thầu thi công XD

Hình thức quản lý Dự án

Hình thức giám sát thi công

Ngày/ tháng/năm khởi công/ Dự kiến thời gian hoàn thành

CĐT trực tiếp quản lý dự án

CĐT thuê tư vấn QLDA (tên tổ chức)

CĐT tự tổ chức giám sát

Thuê tổ chức tư vấn giám sát (tên tổ chức)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 3

(Kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh)

Tên Chủ đầu tư ..................
………………………………..
………………………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

………, ngày......... tháng......... năm..........

 

BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

..................................... ( GHI TÊN CÔNG TRÌNH) .............................

Từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm...

Kính gửi:

- Sở Xây dựng Bắc Ninh;
- Sở có quản lý xây dựng chuyên ngành hoặc phòng quản lý CLXD cấp huyện.

 

…….............(tên tổ chức cá nhân) …............. là Đại diện Chủ đầu tư công trình .............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo về chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau :

I. Các thông tin về công trình/dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Địa điểm xây dựng công trình …………………………………………...

2. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất...).

3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (ghi số, ngày, tháng của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).

4. Danh sách các nhà thầu ( tổng thầu, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ): khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.

5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:

a) Ngày khởi công;

b) Ngày hoàn thành (dự kiến theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).

II. Nội dung báo cáo thường kỳ:

1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình.

2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó).

3. Công tác nghiệm thu: bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành được thực hiện trong kỳ báo cáo .

4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo.

5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có : thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, nguyên nhân, tình hình khắc phục.

6. Dự kiến kế hoạch nghiệm thu trong kỳ báo cáo tiếp theo.

7. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành:

a) Theo thiết kế đã được phê duyệt;

b) Theo thực tế đạt được.

8. Kiến nghị (nếu có).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Chủ đầu tư
(ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh)

CƠ QUAN TIẾP NHẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /PTN

…......., ngày…...... tháng…...... năm 201..

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

BÁO CÁO ………(1)…………..

………(Cơ quan tiếp nhận báo cáo)……………đã tiếp nhận Báo cáo số …ngày… .tháng….năm ……..của ………………………. …….

Địa chỉ, điện thoại (của cá nhân, đơn vị gửi báo cáo)

Nội dung báo cáo…………………

Địa điểm xây dựng công trình (ghi đối với báo cáo sự cố)………...

Số lượng: …………………………………………………………….

Hồ sơ kèm theo (nếu có)

……………..

……………..

 

 

Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu:

Cơ quan tiếp nhận
(ký, đóng dấu)

 

Tên báo cáo (báo cáo năm về chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; báo cáo khi hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng, vận hành, khai thác; báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng);

 

PHỤ LỤC 5

(Kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh)

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình ………………………………
………………………………
Công trình…………………
........................................-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........

 

BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bắc Ninh
- Sở Xây dựng Bắc Ninh
- Sở cú quản lý xõy dựng chuyờn ngành hoặc phũng quản lý CTXD cấp huyện........................

 

1. Tên công trình, vị trí xây dựng:

2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:

a) Nhà thầu khảo sát xây dựng:…………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : ………………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

c) Nhà thầu thi công xây dựng : ………………... (ghi tên tổ chức, cá nhân)

d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : …………..(ghi tên tổ chức, cá nhân)

3. Mô tả nội dung sự cố:

Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:

a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: ............................................

b) Về nguyên nhân sự cố: ………………………………………

5. Biện pháp khắc phục: ............................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

Người báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 


Chủ đề liên quan
Các bài viết liên quan
hotline

icon_folder Bài đọc nhiều nhất