31/03/2016 | 10:59:03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Dự thảo Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày       tháng   năm 2016

DỰ THẢO LẦN 3

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này nội dung, phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở.

Điều 2. Thông tư này này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố; trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã và thành phố (trực thuộc tỉnh); hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Uỷ ban VHGD-TNTNNĐ của QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng GDQP-AN Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2016/TT- BGDĐT ngày   tháng   năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Vị trí

Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong trường tiểu học và trung học cơ sở (TH, THCS) có vai trò quan trọng là cơ sở để học sinh được học tập kiến thức, hiểu biết ban đầu về quốc phòng và an ninh; góp phần từng bước xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho học sinh TH, THCS.

II. Mục tiêu

Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

III. Yêu cầu

Nội dung lồng ghép GDQPAN cho học sinh TH, THCS  phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh...

IV. Nội dung, phương pháp

1. Cấp tiểu học

a. Nội dung

Giáo dục quốc phòng và an ninh được giáo viên thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong môn học tiếng Việt, tự nhiên và xã hội, đạo đức, lịch sử và địa lý, mĩ thuật, âm nhạc tập trung vào một số chủ đề chính sau: tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống lịch sử vẻ vang của quân đội và công an; một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lớp 1

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Bài 26: Tre Ngà

Trang 54

Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây chông tre…

Bài 36: Máy bay

Trang 74

Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và máy bay quân sự (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Bài 70: Cột cờ

Trang 142

Giới thiệu và nêu ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Tiếng Việt T2

Bài 93: Oan khoan, “Khôn ngoan . . .Gà… đá nhau”

Trang 22

Tại sao phải đoàn kết

Bài 95: Oanh, doanh

Trang 26

Giới thiệu tranh doanh trại bộ đội và giải thích từ “doanh trại” (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Bài 101: Uyết, duyệt binh

Trang 38

Giới thiệu tranh một số hình ảnh hoặc phim về duyệt binh của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ điểm: Gia đình: Quà của bố

Trang 85

Kể chuyện nói về tình cảm của người bố là bộ đội, công an đang công tác xa nhà (hải quân, biên phòng…)

Chủ điểm: Gia đình: Dê con nghe lời mẹ

Trang 117

Lợi ích của nghe lời mẹ và hậu quả của không nghe lời mẹ, thông qua những câu chuyện cảnh giác...

Chủ điểm: Thiên nhiên đất nước: Hồ Gươm

Trang 118

Giáo viên kể chuyện sự tích Hồ Gươm và ca ngợi công lao của Vua Lê Lợi chống giặc ngoại xâm

Chủ điểm: Nhà trường

Trang 128

Giới thiệu tranh trang phục của chú bộ đội: Quần áo, mũ có quân hiệu, ba lô…

 

Lớp 2

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Tuần 3: Tập đọc:

Bạn của Nai Nhỏ

Trang 22

Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn

 

Tuần 12: Tập đọc:

Điện thoại

Trang 98

Kể chuyện về bố là bộ đội hoặc công an đang công tác ở xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên em học tập

Tuần 15: Tập đọc: Bán chó

Trang 124

Kể chuyện nói về ích lợi của chó trong việc giữ nhà, giúp các chú bộ đội và công an tìm kiếm hung thủ cướp của, giết người, buôn bán ma túy . . .

Tiếng Việt T2

Tuần 19: Tập đọc:

Thư Trung thu

Trang 09

Kể chuyện về hình ảnh Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu

Tuần 20: Tập đọc: Mùa nước nổi

Trang 19

Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ việc đuối nước để giúp các em học sinh tránh được tai nạn có thể xảy ra

Tuần 23: Tập đọc: Bác sĩ Sói

Trang 41

Kể chuyện nói về xã hội hiện nay còn những kẻ xấu hay đi lừa gạt người khác nên các em phải cảnh giác

Tuần 24: Tập đọc: Quả tim khỉ

Trang 50

Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm

Tuần 24: Tập làm văn:  Sông, biển,

Trang 59

Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu…

Tuần 25: Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Trang 60

Kể sự tích Vua Hùng trong dựng nước Văn Lang

 

Tuần 30: Tập làm văn: Qua suối

Trang 106

Kể chuyện sự chịu đựng khó khăn gian khổ của Bác Hồ và chú bộ đội trong kháng chiến

Tuần 31: Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Trang 113

Kể chuyện về kỷ luật là sức mạnh của quân đội và công an

Tuần 32: Tập đọc: Chuyện quả bầu

Trang116

Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược

 

Tuần 33: Tập đọc: Bóp nát quả cam

Trang 124

Ca ngợi lòng căm thù sâu sắc, ý chí quyết tâm đánh giặc ngoại xâm của ông cha ta 

Tuần 33: Tập đọc: Lá cờ

Trang 128

Giới thiệu hình ảnh lá cờ Tổ quốc, giải thích ý nghĩa lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ở giữa ngôi sao 5 cánh màu vàng

Tập viết: Lượm

Trang 130

Ca ngợi tinh thần mưu trí, dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm

Tuần 34: Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Trang 139

Nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là lúc khó khăn hoạn nạn

 

Lớp 3

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

 

01

Tiếng Việt T1

Tuần 7: Tập đọc: Lừa và ngựa

Trang 57

Nêu lợi ích của lừa và ngựa trong vận chuyển lương thảo, vũ khí chống giặc ngoại xâm của ông cha ta

Tuần 13: Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Trang 103

Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

Tuần 13: Luyện từ và câu: Cá heo ở vùng biển Trường Sa

Trang 108

Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam

Tuần 13: Tập đọc: Cửa Tùng

Trang 109

Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ

Tuần 14: Tập đọc: Người lên lạc nhỏ Trang 112

Ca ngợi tinh thần mưu trí, sáng tạo của thiếu niên Việt Nam

Tiếng Việt T2

Tuần 19: Tập đọc: Hai Bà Trưng

Trang 04

Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Tuần 19: Tập đọc: Bộ đội về làng

Trang 07

Ca ngợi tình cảm của nhân dân dành cho các chú bộ đội khi hành quân qua làng trong kháng chiến

Tuần 19: Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Trang 10

Kể các chế độ trong ngày các chú bộ đội, công an thực hiện.

Tuần 19: Chính tả: Trần Bình Trọng

Trang 11

Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

Tuần 19: Chính tả: Người con gái anh hùng Võ Thị Sáu

Trang 11

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Tuần 19: Chính tả: Tiếng bom Phạm Hồng Thái

Trang 12

Ca ngợi tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo tuổi trẻ Việt Nam

Tuần 20: Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Trang 13

Ca ngợi tinh thần chịu đựng khó khăn gian khổ của các chú bộ đội trong kháng chiến 

Tuần 20: Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Trang 16

Nêu tấm gương anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Tuần 20: Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Trang 18

Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó khăn gian khổ của các chú bộ đội vượt dãy Trường Sơn vào Nam đánh giặc

Tuần 20: Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Trang 28

Nêu những tấm gương lao động sáng tạo của người thầy thuốc bộ đội trong chiến đấu

Tuần 23: Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Trang 47

Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca

Tuần 25: Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trang 60

Kể chuyện voi tham gia vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên

Tuần 34: Tập đọc:

Trên con tàu vũ trụ

Trang 136

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ và là phi công bắn rơi máy bay B52 của Mỹ

02

Tự nhiên và Xã hội

Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

Trang 44

Lấy ví dụ để chứng minh cho học sinh thấy hậu quả của những vụ cháy (nhà, kho, rừng…)

Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Trang 56

Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc sống

 

Lớp 4

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Tuần 5: Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Trang 50

Phải có tinh thần cảnh giác  mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm

Tuần 7: Tập đọc: Trung thu độc lập

Trang 66

Ca ngợi tình cảm của các chú bộ đội dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nghĩ về các cháu thiếu niên và nhi đồng

Tuần 12: Chính tả: Người chiến sĩ giàu  nghị lực

Trang 116

Ca ngợi tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội và công an

Tiếng Việt T2

Tuần 21: Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

Trang 21

Nêu hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ quốc

Tuần 25: Tập đọc: Bài thơ Tiểu đội xe không kính

Trang 71

Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh

Tuần 27: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Trang 69

Nêu những tấm gương chú bộ đội, công an quên mình cứu dân trong thiên tai, hỏa hoạn….

02

Lịch sử và Địa lý

Phần Mở đầu: Bài 2, Làm quen với bản đồ, trang ;

Bài 3, Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

Trang 7

Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Phần Địa lý: Bài 1, Dãy Hoàng Liên Sơn

Trang 70

Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm

Phần Địa lý: Bài 5, Tây Nguyên

Trang 82

Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ

Phần Địa lý: Bài 29, Biển, đảo và quần đảo

Trang 149

Phân tích và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

03

Âm nhạc

Từ tiết 1, trang 3 đến tiết 14, trang 24

Giới thiệu bài hát: “Vì nhân dân quên mình” của nhạc sĩ Doãn Nho

Từ tiết 19, trang 27 đến tiết 30, trang 42

Giới thiệu bài hát “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục

04

Đạo Đức

Bài 1: Trung thực

Trang 3

Nêu những tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất

Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến

Trang 8

Biết nhận khuyết điểm, biết phê bình cái xấu là tốt

Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng

Trang 34

Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung

Bài 13: Tôn trọng Luật Giao thông

Trang 40

Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng

Bài 14: Bảo vệ môi trường

Trang 42

Nêu tác hại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người….

 

Lớp 5

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Tuần 1: Kể chuyện  Lý Tự Trọng

Trang 9

Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tuần 3: Tập đọc: Lòng dân

Trang 24

Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Tuần 6: Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai

Trang 54

Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979

Tuần 13: Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Trang 124

Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, báo công an kịp thời bắt tội phạm

Tuần 13:  Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia, Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường

Trang 127

Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường

Tiếng Việt T2

Tuần 19: Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Trang 6

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Tuần 20: Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Trang 20

Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam

Tuần 22: Tập đọc: Lập làng giữ biển

Trang 36

Nêu những tấm gương dũng cảm của ngư dân bám biển, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tuần 23: Tập đọc: Chú đi tuần

Trang 51

Ca ngợi tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ ở biên giới và hải đảo bằng hình ảnh

Tuần 25: Tập đọc: Phong cảnh Đền Hùng

Trang 68

Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước.

Tuần 31: Tập đọc: Bầm ơi

Trang 130

Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

02

Lịch sử và Địa lý

Phần Địa lí: Bài 1, Việt Nam đất nước chúng ta

Trang 66

Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Bài 5: Vùng biển nước ta

Trang 77

Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh

03

Đạo đức

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

Trang 6

Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt

Bài 11: Yêu Tổ quốc Việt Nam

Trang 34

Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bài 12: Em yêu hòa bình

Trang 37

Ca ngợi tinh thần yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh của dân tộc Việt Nam

04

Mĩ thuật

Bài 7: Vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông

Trang 21

Giới thiệu tranh về một số tín hiệu, biển báo về an toàn giao thông

Bài 15: Vẽ tranh đề tài quân đội

Trang 48

Giới thiệu tranh về quân phục, trang phục, doanh trại… của quân đội và công an

Bài 17: Xem tranh du kích tập bắn

Trang 54

Kể chuyện về tinh thần chiến đấu dũng cảm của dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

05

Âm nhạc

Từ tiết 2 trang 6 đến tiết 8 trang 17

Ôn tập các bài hát truyền thống

Từ tiết 9 trang 18 đến tiết 16 trang 28

Từ tiết 19 trang 32 đến tiết 32 trang 52

b. Phương pháp

Trên cơ sở nội dung bài học, giáo viên lồng ghép nội dung GDQPAN trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử cách mạng, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian…

2. Cấp trung học cơ sở

a. Nội dung

Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: ngữ văn, địa lý, giáo dục công dân, mĩ thuật, âm nhạc; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; hiểu biết cơ bản về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lớp 6

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Ngữ văn T1

Bài 1: Văn bản: Con Rồng cháu Tiên

Trang 5

Nêu lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông

Bài 2: Văn bản: Thánh Gióng

Trang 19

Ví dụ về truyền thống đánh giặc ngoại xâm của tuổi trẻ Việt Nam qua các thế hệ

Bài 4: Văn bản:  Sự tích Hồ Gươm

Trang 39

Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…).

Ngữ Văn T2

Bài 23: Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ

Trang 63

Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam

Bài 24: Văn bản: Lượm

Trang 72

Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Bài 26: Văn bản: Cây tre Việt Nam

Trang 95

Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

02

Địa lý

Từ bài 02 trang 9 đến bài 05 trang 18

Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

03

Giáo dục công dân

Bài 5: Giữ luật lệ chung

Trang 12

Tấm gương của lãnh tụ về chấp hành luật lệ giao thông 

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông

Trang 35

Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Trang 42

Ví dụ đơn giản về các quyền bảo hộ tính mạng, bất khả xâm phạm… để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Trang 44

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Trang 46

04

Âm nhạc và Mĩ thuật

Tiết 1: Âm nhạc: Bài hát Quốc ca

Trang 5

Ý nghĩa của ca khúc Quốc ca

Tiết 7: Làng tôi

Trang 21

Hình ảnh làng quê Việt Nam qua các cuộc kháng chiến

 

Lớp 7

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Ngữ văn T1

Bài 5: Bài thơ Sông núi Nước Nam

Trang 62

Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược

Bài 12: Bài thơ Cảnh khuya

Trang 140

Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác.

Ngữ Văn T2

Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Trang 24

Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc

02

Giáo dục công dân

Bài 4: Đạo đức và kỷ luật

Trang 12

Nêu một số tấm gương tận tụy, hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lợi ích tập thể.

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Trang 26

Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 42

Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường

Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Trang 47

Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Trang 51

Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trang 54

Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30-4-1975

03

Âm nhạc

Bài 1: Tiết 3: Nhạc rừng

Trang 10

Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát

Bài 3: Tiết 10: Hành quân xa

Trang 26

Bài 7: Tiết 28: Đường chúng ta đi

Trang 56

04

Địa lý

Phần 2: Chương I, Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

Trang 33

Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta

Phần 2: Chương I, Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Trang 36

Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xã hội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội

Phần 2: Chương II, Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Trang 33

Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường

 

 

 

 

 

Lớp 8

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Ngữ văn T1

Bài 12: Phần luyện tập: Ngã ba Đồng Lộc

Trang 129

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam

Bài 15: Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” trang 146  và “Đập đá ở Côn Lôn” trang 148

Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sỹ cộng sản trong các nhà lao đế quốc

 

Ngữ văn T2

Bài 22: Chiếu dời đô

Trang 48

Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân sự

Bài 23: Hịch Tướng sĩ

Trang 55

Tinh thần yêu nước, quyết tâm chiến đấu của dân tộc qua các thời kỳ

Bài 24: Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại cáo)

Trang 66

Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Bài 26: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Trang 95

Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng tạo nên sức mạnh dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

02

Địa lý

Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Trang 81

Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Trang 87

Bài 30: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam

Trang 100

03

Giáo dục công dân

Bài 5: Pháp luật và kỷ luật

Trang 1

Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì pháp luật được giữ vững

Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

Trang 18

Lấy ví dụ về tấm gương thanh thiếu niên tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Trang 34

Ví dụ để chứng minh những tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt là đối với thanh thiếu niên

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Trang 41

Lấy ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra

Bài 17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Trang 44

Đưa ra các ví dụ để chứng minh

Bài 17: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trang 50

Bài 18: Quyền tự do ngôn luận

Trang 52

Bài 20: Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam

Trang 54

Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép

Bài 21: Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Trang 57

04

Âm nhạc và Mỹ thuật

Tiết 6: Bài hát Hò kéo pháo

Trang 16

Đưa một số hình ảnh minh họa

Tiết 21: Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu

Trang 43

 

Lớp 9

STT

Môn học

Tên bài

Nội dung lồng ghép

01

Ngữ văn T1

Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh

Trang 5

Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Trang 17

Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử

Bài 5: Trích đoạn Hoàng Lê nhất thống chí

Trang 64

Hình ảnh hành quân thần tốc của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Bài 10: Bài thơ Đồng chí ; Tiểu đội xe không kính

Trang 131

Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh

Ngữ Văn T2

Bài 23: Viếng Lăng Bác

Trang 58

Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài 28: Những ngôi sao xa xôi

Trang 113

Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến

02

Địa lí

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Trang 50

Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

Trang 135

Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển

Bài 39 (Tiếp theo): Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

Trang 140

Bài 40: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Trang 144

03

Giáo dục công dân

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Trang 9

Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Trang 12

Ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Trang 23

Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên

Trang 34

Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Trang 52

Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào

Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Trang 57

Lấy các ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Trang 61

Trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Bài 18: Sống và làm việc theo pháp luật

Trang 66

Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật

04

Âm nhạc và Mĩ thuật

Phần Phụ lục: Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa

Trang 45

Ôn tập một số bài hát đã học:

“Vì nhân dân quên mình”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Giải phóng Điện Biên”

b. Phương pháp

Trên cơ sở nội dung bài học, giáo viên lồng ghép nội dung GDQPAN vào bài giảng, tập trung vào các hình ảnh lịch sử, các hiện vật mang tính giáo dục… Phương pháp giảng dạy truyền cảm, dễ nhớ, dễ hiểu, ngắn gọn, xúc tích phát huy được tính sáng tạo trong học tập của học sinh.

 

 


Chủ đề liên quan
Các bài viết liên quan
hotline

icon_folder Bài đọc nhiều nhất