31/03/2016 | 10:59:03

Quyết định 359-QĐ/UBKTTW năm 2016 Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 359-QĐ/UBKTTW năm 2016 Hệ thống văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA

-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 359-QĐ/UBKTTW

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “HỆ THỐNG MẪU VĂN BẢN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG”

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;

- Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 31-QĐ/TW, ngày 01-10-1997 của Bộ Chính trị quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Quyết định số 91-QĐ/TW, ngày 16-02-2004 của Ban Bí thư ban hành bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản trong một số điều của Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và th thức văn bản của Đảng;

- Xét đề nghị của Vụ Tng hợp,

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kim tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định này đ ban hành Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ áp dụng cho ủy ban kim tra cấp dưới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1403-QĐ/UBKTTW, ngày 29-7-2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”. Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, Văn phòng Trung ương, các ban đảng trực thuộc Trung ương,
- Ủy ban kim tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
- Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,
- Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Lưu: VT-LT, Vụ TH (10b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Trần Cẩm Tú

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 


Chủ đề liên quan
Các bài viết liên quan
hotline

icon_folder Bài đọc nhiều nhất