31/03/2016 | 10:59:03

Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/L-CTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ

Luật Quản lý ngoại thương

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

 


Chủ đề liên quan
 • Luật Quản lý ngoại thương 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Luật Quản lý ngoại thương 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Du lịch 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Du lịch 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Thủy sản 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Thủy sản 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Các bài viết liên quan
 • Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Du lịch 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Du lịch 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 • Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

  (Luật Minh Gia) - Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

hotline