31/03/2016 | 10:59:03

Pháp lệnh

Luật Minh Gia - Tổng hợp và cập nhật các Pháp lệnh của cơ quan có thẩm quyền..., bao gồm Pháp lệnh mới ban hành và Pháp lệnh đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.

Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Du lịch 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Du lịch 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Thủy sản 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Thủy sản 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Luật Minh Gia cung cấp Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo: