31/03/2016 | 10:59:03

Thông báo 44/2017/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 44/2017/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam, ký tại Min-xcơ ngày 27 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao: Vụ Câu, KTĐP;
- Lưu: LPQT, (Lan 13).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 

PROTOCOL

TO AMEND THE PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON SUPPORTING THE PRODUCTION OF MOTOR TRANSPORT VEHICLES IN THE TERRITORY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Belarus;

Pursuant to Article 6 of the Protocol between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Belarus on supporting the production of motor transport vehicles in the territory of the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as “the 2016 Protocol”), done at Minsk on 23 March 2016;

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraphs 1 and 2 of Article 3 (Preferences) of the 2016 Protocol shall be replaced by the following:

“1. The Socialist Republic of Viet Nam shall grant the following tariff rate quotas for duty free import of the models of motor transport vehicles imported by the joint venture(s) to the Socialist Republic of Viet Nam, which are included in the production plan(s) in the territory of the Socialist Republic of Viet Nam of such joint venture(s), approved by the Vietnamese Party:

For year 2017 - 200 units;

For year 2018 - 250 units;

For year 2019 - 300 units.

2. The Socialist Republic of Viet Nam shall grant the following tariff rate quotas for duty free import to the Socialist Republic of Viet Nam of sets of parts and components of motor transport vehicles necessary for the production of motor transport vehicles imported by the joint venture(s):

For year 2017-200 sets;

For year 2018-700 sets;

For year 2019-1000 sets;

For year 2020-1050 sets;

For year 2021 - 1050 sets.”

Article 2

This Protocol shall enter into force 10 days after the date of receipt of the latter written notification of the Parties, through diplomatic channels, upon completion of internal procedures necessary for its entry into force.

This Protocol expires concurrently with the termination of the 2016 Protocol,

Done at Minsk, on 27 June 2017, in duplicate in the English language.

 

FOR THE GOVERNMENT OF
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Tran Tuan Anh
Minister of industry and Trade

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF BELARUS

Vitaly Vovk
Minister of Industry

 

 

 


Chủ đề liên quan
Các bài viết liên quan
hotline

icon_folder Bài đọc nhiều nhất