31/03/2016 | 10:59:03

Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2009, ký tại Viêng Chăn ngày 26 tháng 4 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ t
ch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- B
i chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông Vận t
i;
- Bộ Y tế;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Lào;
- Bộ Ngoại giao: ĐNA;
- Lưu: LPQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Hải Triều

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NĂM 2009

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi là “các Bên ký kết”),

Căn cứ Hiệp định Quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký năm 2009 (sau đây gi tắt là “Hip định”),

Với mục đích tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa quá cảnh giữa hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi,

Đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Hiệp định như sau:

Điều 1. Điều 6 của Hiệp định được sửa đổi như sau:

“Các Bên ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ của mỗi Bên thông qua các cửa khẩu quốc tế và tuyến đường thuận tiện nhất đi hoặc đến từ nước thứ ba phù hợp với các quy định pháp luật của mỗi nước”.

Điều 2. Hiệu lực

Nghị định thư này là một phần không thể tách rời của Hiệp định Quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2009 và sẽ có hiệu lực 30 ngày sau ngày ký.

Đ LÀM BNG, những người ký tên dưới đây, được ủy quyền của của Chính phủ mỗi nước, đã ký Nghị định thư này.

Làm tại thủ đô Viêng-chăn, Lào vào ngày 26 tháng 4 năm 2017 thành hai (02) bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được sử dụng làm cơ sở.

 

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TS. TRN TUẤN ANH
Bộ trưởng Bộ Công Thương

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
KHEMMANI PHOLSENA
Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

THE PROTOCOL TO AMEND

THE AGREEMENT ON THE TRANSIT OF GOODS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (2009)

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Lao People’s Democratic Republic (hereinafter referred to as “Contracting Parties);

Based on the Agreement on the Transit of Goods between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Lao People’s Democratic Republic signed in 2009 (hereinafter referred to as “the  Agreement”);

Desiring to further facilitate the transit of goods, contributing to enhance the economic and trade cooperation relations between the two countries on the principles of equality and mutual benefit;

Have agreed to amend the Agreement as follows:

Article 1. Article 6 of the Agreement is amended as follows:

The Contracting Parties shall facilitate the transit of goods through the territory of each Contracting Party via the international border checkpoints and routes most convenient to or from the third country in accordance with legal stipulations of each country.

Article 2. Entry into Force

This Protocol shall form an integral part of the Agreement on the Transit of Goods between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Lao People’s Democratic Republic signed in 2009 and shall enter into force 30 days after the date of signature.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in Vientiane Capital, Lao PDR on 26th April 2017, in duplicate, in Vietnamese, Lao, and English languages, all texts being equally autentic. In the event of any divergence in the texts, the English text shall prevail.

 

FOR THE GOVERNMENT OF
THE SOCIALIST REPUBLIC
OF VIET NAM
Dr. TRAN TUAN ANH
Minister of Industry and Trade

FOR THE GOVERNMENT OF
THE LAO PEOPLE’S
DEMOCRATIC REPUBLIC
KHEMMANI PHOLSENA
Minister of Industry and Commerce

 

 


Chủ đề liên quan
Các bài viết liên quan
hotline

icon_folder Bài đọc nhiều nhất